Säännöt

 Lue seuran säännöt tästä!

 

 

S Ä Ä N N Ö T 

1. §

 Yhdistyksen nimi on Veitsiluodon Metsämiehet r.y. ja ko­tipaikka Kemin kaupunki. 

2. §

 Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa metsästystä ja riistanhoitoa järkiperäisesti maillaan sekä luonnonsuo­jelua ja ampumaurheilua. 

3. §

 Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys: 

a) hankkii itselleen jäsenmääräänsä nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huoleh­tii sitä koskevien sopimusten laillisesta aikaansaami­sesta ja voimassapitämisestä, 

b) edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästys­tapojen noudattamista, 

c) verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa ra­joissa, 

d) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympä­ristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistu­tuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaan­saamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistan­hoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta, 

e) harjoittaa riistanhoitoa ja hyviä metsästystapoja koskevaa neuvonta- ja valistustoimintaa jäsenistönsä, maanomistajien, nuorison, ym. keskuudessa,                     

f) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, kou­lutusta, käyttöä ja jalostusta, 

g) kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästys- sekä urheiluam­munnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia.  Tätä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa. 

4. §

  Yhdistyksen jäseneksi pääsevät ne hyvämaineiset metsästystä ja riistanhoitoa harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 12. § kohdassa 13 mainitulla tavalla jäseneksi hyväksytään.

Maanomistajat jotka ovat vuokranneet maat seuralle ovat vuokrausajan täysivaltaisia jäseniä. Mikäli vuokrasopimus jostain syystä päättyy, myös jäsenyys päättyy.

 Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja syyskuun 30. päivään mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää.

Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja teke-

mään siitä muistiinpanot jäsenkorttiinsa sekä tekemään riistahavainnoistaan tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle .

Uuden jäsenkortin saa lunastaa vain luovuttamalla vanha jäsenkortti täytettynä. Samalla tulee esittää myös kuitti valtion riistanhoitomaksun suorittamisesta.

Yhdistyksen vakinainen jäsen saa vapaajäsenoikeuden siirtyessään eläkkeelle mikäli on ollut jäsenenä vähintään 10 v. ajan. Saavutetut jäsenoikeudet säilytetään 

 

5. §

 Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitet­tava erostaan kirjallisesti johtokunnalle tai sen pu­heenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan.  Eronneella jäsenellä ei ole mitään oi­keutta yhdistyksen yhteiseen omaisuuteen.  Jäsenen voi VUOSIKOKUS yksinkertaisella äänten enemmistöllä harkin­nan mukaan erottaa yhdistyksestä: 

a) jäsenmaksun suorittamisen ilmeisestä laiminlyönnistä, 

b) yhdistyksen sääntöjen ja ohjeiden uusitusta tahalli­sesta rikkomisesta, 

c) yhdistyksen arvoa alentavasta käytöksestä. 

6. §

 Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituk­sena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan yhdistyksen vuosikokouk­sessa.

Yhdistyksen johtokuntaan ei voi kuulua henkilö, joka on jäsen jossain toisessa metsästysseurassa.

Vuosikokous valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja johto­kunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihtee­rin ja rahastonhoitajan.  Kaksi viimeksi mainittua tointa voidaan myöskin yhdistää. 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) jäsentä ja heidän lisäkseen joko puheenjohtaja tai vara­puheenjohtaja ovat läsnä.  Äänten mennessä tasan, voit­taa puheenjohtajan kannattama mielipide.

Vuosittain on puheenjohtaja sekä kaksi (2), kolme (3) ja kolme (3) jäsentä erovuorossa, ensi kerralla arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. 

7. §

 Johtokunnan tulee: 

a) valmistaa ehdotukset metsästyssäännöistä ja -oh­jeista, 

b) laatia ehdotukset metsästysalueitten vuokraamisesta ja jakamisesta piireihin, 

c) ottaa tarpeen mukaan metsänvartijat ja laatia heille ohjesäännöt sekä valvoa metsästyslupien ja koiratarhojen hoitoa, 

d) hoitaa yhdistyksen raha-asiat, 

e) määrätä jäsenmaksujen kantajat, 

f) kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta kaikissa yh­distystä koskevissa asioissa, 

g) toimia yleensä yhdistyksen puolesta kaikissa asioissa, joissa yhdistys ei ole pidättänyt itselleen ratkaisuvaltaa, 

h) yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjoh­taja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.  Maksumääräykset antaa pu­heenjohtaja johtokunnan päätöksen perusteella, 

i) johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähin­tään viikkoa ennen kokousta ilmoittamalla paikkakunnan sanomalehdessä ja seinäilmoituksin työpaikoilla. 

8. §

 Yhdistyksen tilit päätetään metsästyskaudelta, joka kä­sittää ajanjakson tammikuun 1. pv:stä seuraavaan joulu­kuun 31. pv:ään.

Tilinpäätöksen valmistuttua jättäkööt johtokunta tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään tammikuun 20. pv:ään mennessä.  Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen viimeistään helmikuun alkuun men­nessä.  Tilintarkastajien mahdollisesti tekemien muistu­tusten johdosta on johtokunnan annettava kirjallinen se­litys vuosikokoukselle. 

9. §

 Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään,

- milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättä­nyt,

- milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi,

- tai milloin vähintään  1/10 osa jäsenistä sitä johto­kunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsit­telyä varten.

Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden ku­luessa vaatimuksen esittämisestä.  Kokouskutsu toimite­taan samoin kuin vuosikokouskutsu. 

10. §

 Päätöstä sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purka­misesta tai kiinteistöjen ostosta, myynnistä tai kiin­nittämisestä älköön tehtäkö, ellei kokouksen kutsuilmoi­tuksessa ole sellaisen asian käsiteltäväksi ottamisesta erikseen mainittu. 

11. §

 Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja syyskokous.  Vuosikokous on pidettävä viimeistään helmi­kuun aikana ja syyskokous elokuun 15 pv:ään mennessä.

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, lukuun ottamatta niitä asioita, joitten ratkaisemisesta on näissä säännöissä erikseen mainittu.

Äänten mennessä tasan voittaa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide paitsi vaaleissa, joissa äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa.  Muut vaalit, paitsi jä­senten vaalit, toimitetaan avoäänestyksellä, ellei joku osanottajista vaadi suljettua äänestystä.  Yhdistyksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, jos vähintään 15 var­sinaista jäsentä ottaa kokoukseen osaa.  Kokouksessa tehdyistä päätöksistä on tehtävä pöytäkirja, joka ko­kouksen hyväksymä tai vähintään kahden kokouksessa ol­leen jäsenen tarkastettava ja oikeaksi todistettava. 

12. §

 Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,

 2) todetaan kokouksen laillisuus,

 3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ään­tenlaskijaa,

 4) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus ku­luneelta toimintavuodelta,

 5) esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto,

 6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä joh­tokunnalle,

 7) päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien vuosipalkkioista, johtokunnalle myönnettävistä käyttö­varoista sekä päätetään kalustonhoitajan ja maanvuokraa­jien palkkioista sekä kilometrikorvauksen maksamisesta,

 8) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan ja muitten jä­senten vaalit erovuoroisten tilalle sekä kahden tilin­tarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaalit,

 9) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma tu­levaa toimikautta varten,

 10) hyväksytään toimikauden tulo- ja menoarvio,

 11) määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus,

 12) valitaan tarpeelliset jaostot,

 13) toimitetaan uusien jäsenten vaali, jolloin vähintään 2/3-osaa läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,

 14) käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsen­ten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat. 

13. §

 Syyskokouksessa jaetaan seuran maille myönnetyt hirven­kaatoluvat, jotka anoo seuran jäsen johtokunnan avusta­mana ja muodostetaan lopulliset hirviseurueet, jolloin kaikilla on oltava pakollinen hirvikoe suoritettuna. 

           14. §

 Jäsenten oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsäs­tysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja hei­dän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästys­säännössä ja niistä päätetään syyskokouksessa. 

15. §

 Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetusta riistanhoitotöistä ym. toiminnasta. 

16. §

 Yhdistys toimii jatkuvasti yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistysten kanssa.  Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on ilmoitettava välittömästi ja tulee yhdistyksen antaa riistanhoitoyh­distyksille muutkin sen pyytämät tiedot. 

17. §

 Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian kä­sitellyt, ja on asiasta mainittava kokouskutsussa.  Pää­tös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään 3/4-osaa äänestyksessä annetuista äänistä. 

18. §

 Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljellä olevat va­rat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.  Purkamisesta on tehtävä ilmoitus riistanhoitoyhdistyk­selle sekä yhdistysrekisteriin. 

19. §

 Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä sääde­tään.  Nämä muutetut ja täydennetyt säännöt mitätöivät yhdistyksellemme 26.2.1981 laaditut säännöt.

 Veitsiluodossa 7.8.1991 /Rekisteröity muutos 4§ 10.4.2007

 

Veitsiluodon Metsämiehet r.y.

  

______________________                                           _____________________

Markku Kauppila                                     Matti Ollikainen

Puheenjohtaja                                                                  Sihteeri