Toimintaohjeet hyväksytty vuosikokouksessa 11.2.2017

Veitsiluodon Metsämiehet r.y.

T O I M I N T A O H J E

1. Ohjeiden tarkoitus

Näiden toimintaohjeiden tarkoituksena on tulkita ja täs­mentää yhdistyksen sääntöjä. Ohjeessa annetaan sääntöjen lisäksi jäsenistölle tarvittavat ohjeet metsästyksestä ja yhdistystoiminnasta. Näihin ohjeisiin tulee yhdistyksen johtokunnan tehdä yhdistyksen kokousten päätösten mukaiset lisäykset ja muutokset, jotka rajoittavat tai ohjaavat jäsenistön toimintaa.

2. Toimintaohjeen sitovuus

Nämä toimintaohjeet koskevat kaikkia Veitsiluodon Metsämiehet r.y:n varsinaisia-, vapaa- ja kunniajäseniä. Ns. maanvuokraajajäseniä, jotka ovat saaneet yhdistyksen jäsenkortin maanvuokraauksen yhteydessä, ohje koskee vain metsästysohjeiden osalta. Vieraskortin lunastaneita henkilöitä tämä ohje koskee vain metsästyksessä noudatettavaksi tarkoitettujen ohjeiden os­alta. Vieraskortin lunastaneilla henkilöillä ei ole läs­näolo- eikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

3. Toimintaohjeen muuttaminen

Näitä toimintaohjeita voidaan muuttaa. Muutokset tehdään yhdistyksen vuosi-tai kesäkokouksessa. Muutosesityksestä on mainittava kokouskutsussa.

4. Veitsiluodon Metsämiehet r.y:n toimialue

Veitsiluodon Metsämiehet r.y:n toimialueena ovat ne met­sästysmaat, joihin yhdistyksellä on laillinen met­sästysoikeus.

Nämä alueet sijaitsevat Keminmaan, Simon ja Tervolan riis­tanhoitoyhdistysten alueilla.

Yhdistyksen johtokunta hankkii ja säilyttää toimialuetta koskevat kartat ja pitää niitä jatkuvasti ajan tasalla Kartat ovat nähtävillä seuran kotisivuilla. Seuran jäsenille on annettu salasana, jonka kautta karttoja voi katsoa.

5. Metsästysalueet

Metsästysalueiden yhdistelyt ja tarvittavat sopimukset solmii yhdistyksen johtokunta.

Tehdyistä sopimuksista tiedoitetaan yhdistyksen kokouk­sissa.

6. Riistanhoitomaksu

Jäsenen tulee valvoa, että hänen riistanhoitomaksunsa kir­jataan siihen riistanhoitoyhdistykseen, jonka alueella hän pääasiassa metsästää.

7. Alueohjaajat

Kullekin metsästysalueelle voidaan valita yhdistyksen vu­osikokouksessa alueohjaaja.

Valittu ohjaaja huolehtii alueellaan:

- Riistanhoito-ohjelman laadinnasta ja toteutuksesta.

- Metsästysjärjestelyistä ja metsästyksen valvonnasta.

- Metsästysalueiden merkinnästä.

- Metsästysoikeuksien lisävuokrauksesta.

- Esityksistä toisten metsästysseurojen kanssa käytävistä aluejärjestelyneuvotteluista.

- Että yhdistys toimii myös ko. alueen riistanhoitoyhdis­tyksessä aktiivisesti jäsenistön prhaaksi.

8. Hirvenmetsästys

Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan aina hirven­metsästyksen järjestelijä. Hän anoo yhdistyksen alueella hirvenmetsästysluvat johtokunnan avustamana sekä jakaa syntyvät maksuosuudet muodostuvien ryhmien kesken.

Hirvikiintiötä jaettaessa yhdistyksen sisällä otetaan jaossa huomioon vain sellaiset jäsenet, joilla on hyväksytty hirvenmetsästyskoe suoritettuna ennen yhdistyk­sen syyskokousta.

Hirvenmetsästykseen voidaan hyväksyä vain sellainen jäsen, joka on ollut yhdistyksen jäsenenä vähintään yhden vuoden tai on kuulunut yhdistyksen hirvenmetsästysseurueeseen aikaisemmin.

Myös maanomistajajäseniä tai heidän perheenjäseniään sekä heidän aviopuolisonsa voidaan hyväksyä yhdistyksen hirven­metsästysseurueeseen. Ehtona pidetään, että vuokratun tilan koko on yli 50 ha/1 hirvenmetsästäjä. Hirvikiintiötä jaettaessa pyritään siihen, että kullekin ryhmälle ja ryhmän jäsenelle tarjoutuu mahdollisuus liki­main tasasuureen saalisosuuteen. Hirvenmetsästyksestä huolehtii kukin seurueen nimetty jo­htaja kulloinkin voimassa olevan lain ja asetuksen mukaan. Yhdistyksen alueelle muodostuneiden seurueiden metsästyk­senjohtajien tulee pitää yhteyttä koko metsästysajan ja sopia päivittäin metsästystavoista sekä -alueista. Hirvenkaatoilmoitukset riistanhoitoyhdistyksille laatii yhdistyksen hirvenmetsästyksen järjestelijä seuruejohta­jilta saamiensa ilmoitusten pohjalta.Kesäkokouksessa todetaan tulevat Lapin lounaiskulman koirakokeet. Hirven haukkukokeita varten maat jaetaan seuran metsästysalueille siten, ettei yksittäinen alue kuormitu liiaksi. Kokouksessa päätetään millä alueella kokeet tulla pitämään. Muut merkitykseltään pienemmät kokeet sovitaan metsästyskauden aikana. Hirvijahdin aikana koirakokeiden järjestämiseen on aina saatava kirjallinen lupa kyseisen alueen A-johtajilta. Kirjalliseksi luvaksi käy sähköpostiviestillä myönnetty lupa.

9. Pienriistan metsästys

Yhdistyksen johtokunta seuraa valppaasti alueensa riis­takantojen kehittymistä. Tätä varten suoritetaan laskentaretkiä. Kulloinkin uhanalaiseksi osoittautuvan lajin metsästykseen voi yhdistyksen johtokunta esittää asetettavaksi rajoituksia. Rajoituksien toimeenpanosta päätetään yhdistyksen kokouksessa.

Metsästystä tulee noudattaa kohtuullisesti ja heikkoja la­jeja pyritään vahvistamaan riistanhoitotyöllä.

10. Koirat

Yhdistys järjestää alueellaan koirille kokeita ja näytte­lyitä. Kenneljaoston tulee pitää luetteloa yhdistyksen jäseninä olevista koirakoe- ja näyttelytuomareista.

Yhdistys osallistuu kenneltoimintaan.

11. Kilpailut ja harjoittelu

Vuosikokouksessa päätetään yhdistyksen omista kil­pailuista. Vuosikokouksessa valitaan myös jaostojen jäsenet sekä vahvistetaan kaikki toimintasuunnitelmat. Yhdistys ottaa osaa riistanhoitoyhdistysten kilpailuihin. Jos jäsen kuuluu yhdistyksen joukkueeseen maksaa yhdistys hänen matkakulunsa, kilpailumaksun ja panokset.

Yhdistys varaa jäsenilleen mahdollisuuden harjoitteluun riistanhoitoyhdistysten ampumaradoilla. Vuoroista tiedoitetaan seuran kotisivuilla.

12. Vahinkoeläinten hävittäminen

Jäsenet pitävät kirjaa saalistilastoa vahinkoeläimistä ja ilmoittavat ne kotisivujen kautta seuralle 01.01....31.12. väliseltä ajalta. Parhaat pistesuoritukset palkitaan seuran vuosikokouksessa.

Tuhoeläinten hävittämiskilpailun pisteet

24 pist./kpl Kettu

24 " Näätä

24 " Minkki

24 " Supikoira

9 " Kärppä

1 " Varislinnut

13. Uudet jäsenet

Jäsenanomukset käsittelee johtokunta sekä tekee parhaaksi katsomansa esityksen yhdistyksen kokoukselle. Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous sille tehtyjen esitysten pohjalta. Uuden jäsenen tulee maksaa kulloinkin voimassa oleva liittymismaksu, joka sisältää sen vuoden jäsenmaksun.

14. Jäsenluettelo

Yhdistyksen jäsenluettelosta poistettavat jäsenet luetaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Ennen kokousta johtokunta käy läpi ja kirjaa luettelosta ne jäsenet, jotka ovat erotettavia.

15. Jäsenkortin lunastus

Maksulaput lähetetään jäsenistölle ennen seuran kesäkokousta. Jäsen- ja toimintamaksu käy jäsenkorttina ja sen voimassaoloaika on 1 v. (01.08....31.07.)

16. Vieraskortit

Yhdistyksen jäsen saa ottaa mukaansa toimialueelle yhdis­tykseen kuulumattomia henkilöitä, joille em. jäsen lunas­taa vieraskortin ko. ajalle. Maksu suoritetaan ennen metsälle lähtöä seuran tilille Nordea FI2420211800012873. Viitteeksi merkitään metsästyspäivä, isännän nimi ja vieraskorttimaksu. Ns. vuosivieraskortin myöntää anomuksesta seuran johtokunta. Vuosivieraskortin lunastanut henkilö on oikeutettu kulke­maan yksinkin toimialueella, jos hän osoittaa tuntevansa alueen, jossa aikoo liikkua, ja tästä tehdään merkintä ko­rttiin.

17. Matkakorvaus

Yhdistyksen johtokunnan hyväksymistä yhdistyksen toim­intaan kuuluvista matkoista, jotka jäsen suorittaa omalla autollaan, maksetaan kulloinkin vuosikokouksessa vahvis­tettu ajokilometrikorvaus.

18. Maanvuokraus

Yhdistyksen tarkoitus on ylläpitää jäsenistönsä mahdol­lisuuksia metsästyksen harjoittamiseen. Tästä johtuen metsästysoikeuden vuokrausta pi­detään toivottavana.

19. Seuran paras koira

Arvosteluperusteet kiertopalkintoa varten.

Kaksoisvalion arvon saavutus 20 pist.

Seuraavina vuosina 10 "

Käyttövalion arvon saavutus 10 pist.

Seuraavina vuosina 5 "

Muotovalion arvon saavutus 10 pist.

Seuraavina vuosina 4 "

Lohkon valintakoe 10 pist.

Valtakunnan tason kilpailut 15 pist.

Kokeet: Näyttely:

VL 1 10 pist. 1 palkinto 10 pist.

VL 2 5 " 2 palkinto 5 "

AL 1 7 "

AL 2 4 " Ainoastaan paras näyttelytulos

huomioidaan

Kokeissa kaikki saadut laskettaessa pisteet lasketaan.

Yo. pisteet oikeuttavat osallistumaan seuran paras koirakilpailuun.

20. SRVA-toimijat

Vuosikokouksessa hyväksytään seuran SRVA-yhteyshenkilö, joka ilmoitetaan toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle. Kokouksessa todetaan myös muut seuran SRVA-toimijat.