Hirvisäännöt 2015

1§  Hirvenmetsästykseen osallistuvat toimintaohjeen kohdan 9 mukaisesti hyväksytyt henki­löt. Seuraan kuulumattomat talkoometsästäjät on hyväksytettävä ko. seurueen suostu­muksella.  Talkoometsästäjien pitää hankkia ennen jahtiin osallistumista päivämetsästyslupa.  Mikäli jossain hirviseurueessa on talkoometsästäjiä, on kaikilla seuran hirvimiehillä oikeus osallistua niin halutessaan ko. joukkueen metsästykseen.  Metsästyksen järjestelyistä vastaa aina seurueen johtaja. 

  Seuran maille myönnetyt hirvet jaetaan syyskokouksessa.  Jakoa suoritettaessa huo­mioidaan seuralle kaadettavat hirvet, jotka on määritelty seuran vuosikokouksessa. Seuralle mahdollisesti saatavat pankkihirvet jaetaan syyskokouksessa päätetyllä tavalla hirvikokouksessa. 

   Hirvenmetsästysalueet hirviseurueille jaetaan syksyn hirvikokouksessa. 

   Seuran hirvien metsästys tapahtuu aina ensimmäisenä, ellei syyskokouksessa toisin päätetä.  Hirven metsästys on järjestettävissä vierasjahtina tällöin järjestelystä vastaa nimetty hirviseurue.  Vierailta seura vaatii 200 €/pv/osallistuja.  Mikäli seuran hirven ampujana toimii vieras, on lisämaksu sarvipiikeistä  50 €/sarvipiikki mikäli ampuja haluaa pitää sarvet.  Kaadetun hirven lihat jää seuralle. Mikäli seuran hirviryhmät hoitavat metsästyksen sovitaan hirvikokouksessa, ku­ka hoitaa metsästyksen.  Ko. joukkue hoitaa kaadetun hirven metsästä myytävään koh­teeseen tai voi niin halutessaan ostaa hirven itselleen tai myydä eteenpäin hintaan 6 €/kg.  Talkoopyynnistä joukkueelle tu­lee kaatopäivältä toimintapisteitä 1 p./hirvi/osanottaja.  Mikäli hirvi joudutaan kuljetta­maan autolla myytäväksi teurastamoon, voi kuljetuksen hoitaja veloittaa seuralta matka­kustannukset pyyntipaikalta teurastamoon.  Muita kuluja ei hyväksytä.  Mikäli jokin seurue haluaa kaupata hirvenpyynnin heille tulevista hirvistä ulkopuolisille henkilöille, on seurueen tilitettävä tällaisesta hirvijahdista vuosivieraskortin suuruinen maksu/vieras.  Mikäli seuran alueelta ammutaan karhu, joutuu ampuja maksamaan kaatomaksun seuralle 800 €.  Mikäli seuralle tulee pankkihirviä pyydettäväksi niiden metsästyskäytännöstä sovitaan  syyskokouksessa tai jahtivoutien ja johtokunnan päätöksellä. 

  Kaikkien lihajaossa olevien hirvimiesten on osallistuttava hirvijahtiin.  Hirviseurueiden johtajat valvovat metsästykseen osallistumista.  Poissaoloja ilman pätevää syytä hyväk­sytään 2 päivää.  Metsästyspäiviksi hyväksytään la, su ja arkipäivät jolloin hirviä kaatuu.  Päteviä syitä on:

                     - Sairaus (tarkoittaa lyhytaikaista sairautta 2-3 pv)

                     - Työeste

                     - Perhejuhlat esim. 50 vuotispäivät, ristiäiset  

                     - Hautajaiset

Mikäli em. syistä ei ole ilmoitettu joukkueen johtajille ennen jahtipäivää voi joukkue yh­teisesti huomioida tällaiset poissaolot syksyn lihanjaossa. 

  Kaatoilmoitusten osalta toimitaan hirvikokouksessa sovitulla tavalla.

  Hirvenmetsästys tapahtuu lakien ja asetuksien mukaan.

  Seurueen jatkojahdista päätetään lokakuun lopussa.

 9§ Hirvenmetsästyskauden aikana hirvikoirien kouluttamisesta on sovittava aina ko. alueen a-johtajan kanssa.  Sama koskee suurpetometsästystä ko. alueella.

 10§ Nämä säännöt käydään läpi joka syksy hirvikokouksessa, missä sovitaan yhteisesti teh­tävistä muutoksista.

Nämä säännöt on hyväksytty kesäkokouksessa 11.8.2015

JOHTOKUNTA